Общи Условия

Добре дошли в нашия etatrading.bg !

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите и администратора на уебсайтa.

С достъпа, разглеждането и използването на услугите на уебсайта, Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години, и се съгласявате с настоящите Общи условия и приемате да сте безусловно обвързани от тях. В случай на несъгласие с Общите условия, моля преустановете използването на уебсайта и услугите.

 1. Дефиниции

“Общи условия”, “ОУ” – условията, уреждащи отношенията между Потребителите, от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта, разглеждането и използването на предоставяните Услуги.

“Уебсайт”, “Сайт” – обособено пространство в Интернет с уеб адрес (URL)  etatrading.bgвключително и мобилни и други свързани софтуерни приложения.

“Е-магазин” – уебсайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние.

“Администратор”, “Ние” – дружеството, което управлява и поддържа Уебсайта: “ЕТА Трейдинг” ЕООД, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 206236810, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1336, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 10, вх. Б, ет. 7, ап. 40.

“Потребител”, “Вие” – лице, което осъществява достъп до Уебсайта и/или използва предоставяните Услуги.

“Потребителски профил” е съвкупността от данни, свързани с регистриран Потребител, който използва Услугите на Уебсайта.

“Услуги” – всички услуги, ресурси и функционалности, предоставени от Администратора чрез Уебсайта и достъпни за Потребителите.

“Стоки” – продукти и артикули, предлагани чрез Уебсайта.

 1. Валидност и действие
 2. С достъпа, разглеждането, регистрацията и използването на Услугите и Уебсайта Потребителите потвърждават, че са запознати с ОУ, и приемат безусловно да са обвързани с тях. Регистрацията в Уебсайта изисква предварително съгласие на Потребителя с ОУ, с Политиката за поверителност и бисквитки, както и с всички други писмени правила и условия на Администратора, публикувани в Уебсайта.
 3. Настоящите ОУ представляват правно споразумение със задължителна обвързваща сила за Потребителите и Администратора. Отношенията им се регулират от тези ОУ, от Политиката за поверителност и бисквитки, както и от другите писмени правила и условия на Администратора, публикувани в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.
 4. 3. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и нерегистрирани Потребители. ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами, услуги, продукти и софтуер на трети страни, доколкото последните не се предоставят и контролират от Администратора.
 5. Администраторът определя съдържанието на настоящите ОУ и си запазва правото да внася промени по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните ОУ се публикуват в Уебсайта с отразена в тях дата на последна актуализация, както и чрез комуникация с Потребителите в случаите, когато това се изисква по закон. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена. При несъгласие с новата версия на ОУ Потребителят не следва да използва Уебсайта и Услугите след влизането й в сила. Ако Потребителят продължи да използва Уебсайта и Услугите след актуализирането на ОУ, ще се счита, че същият е съгласен с последната публикувана версия на ОУ.
 6. Администраторът полага дължимата грижа за представяне на пълна и точна информация в Сайта. Възможно е да има непълноти или неточности в някои описания, дължащи се на човешка или техническа грешка.
 7. В случай че Потребителите имат съмнение относно качеството на Услугите или съдържанието или надеждността на Сайта, те не трябва да използват Услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

III. Услуги

 1. Уебсайтът предоставя на Потребителите възможност за изпращане на поръчки за онлайн покупка на Стоки от е-магазин с уеб адрес (URL) https://etatrading.bg/. Закупените през е-магазина Стоки се доставят до посочен от Потребителя адрес.
 2. Уебсайтът предлага на Потребителите богат избор на инструменти, машини, техника – строителна, градинарска и други, екипировка и други пособия, предназначени както за професионална, така и за персонална употреба. Продуктите са разделени на категории с цел по-лесното им откриване като има и вградена търсачка. В описанието на всяка Стока има основна информация за предлагания продукт или артикул, включително, но не само цена, технически характеристики и други. Офертите на потребителските Стоки са придружени със снимков материал. Aдминистраторът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани продукти или да преустановява продажбата на определени продукти.
 3. Потребителят носи отговорност за изборa си на всяка Стока, както и за съответствието нa избраната Стока с очакванията на Потребителя за вида, функционалностите и предназначението й. Администраторът предоставя, а Потребителите използват Услугите такива, каквито са обявени съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използват по желание на Потребителите, на техен риск и отговорност.
 4. За достоверността на информацията относно предлаганите за продажба чрез е-магазина Стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., отговорността е на производителя или на вносителя на продуктите, като Администраторът не носи отговорност за невярнa, непълна или неактуална информация.
 5. Поръчка. Сключване на договор за дистанционна продажба

11.1. Потребителят може да поръчва Стоки от каталога в е-магазина с кликване върху бутон „Добави в количката” като следва указанията в Уебсайта за завършване на поръчка.

11.2. Преди да изпрати поръчка Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните продукти и да направи промени или да се откаже от поръчката.

11.3. С потвърждаването на избраните в количката Стоки и на начина на плащане чрез бутона „Потвърждавам поръчката” и след получаването на потвърждение от Администратора чрез последващ имейл, поръчката се счита за завършена и договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

11.4. Потребителите разполагат и с възможност да направят бърза поръчка на Стоки от Уебсайта чрез използване на Услугата “Бърза поръчка” и едноименния бутон за нея. В този случай Администраторът създава служебна регистрация на Потребителя с данните (телефон, имейл адрес, име), които Потребителят въвежда в съответната форма при натискане на бутон “Бърза поръчка”. След завършване на поръчката и проверка на наличност, Администраторът изпраща на Потребителя имейл за потвърждение на поръчката на Стока/и (включва съдържание на количката, доставка, начин на плащане).

11.5. Извършването на електронна поръчка в е-магазина създав задължение за Потребителя да заплати Стоката по един от указаните в Уебсайта начини. Електронната поръчка е волеизявление за сключване на договор от разстояние за покупка на посочените в поръчката продукти, свързано със задължение на Потребителя за плащане на цената на поръчката. Освен ако не е указано друго, стойността на доставката не е включена в цената на поръчката.

11.6. При изчерпана наличност на определена стока в е-магазина, Администраторът си запазва правото да предостави информация за заместващи Стоки със същото или по-високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако Потребителят не желае да поръча заместващи Стоки или да изчака следваща наличност на определена Стока/и, Администраторът възстановява заплатената сума за отказана поръчка, ако цената е заплатена от Потребителя.

 1. Цени. Плащане

12.1. Цените на Стоките, предлагани в е-магазина, са в български лева (BGN) или друга посочена в Уебсайта валута, с включен в тях ДДС, като Администраторът си запазва правото, без предварително уведомление, да променя цените по всяко време. Представените в Сайта цени на Стоките са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

12.2. Цените на Стоките са валидни до датата, посочена в Уебсайта, или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Администратора.

12.3. Потребителят заплаща дължимата сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на Стоката, след получаването на имейл от Администратора за потвърждение на поръчката.

12.4. Начините на плащане на поръчаните през Уебсайта Стоки се определят в настоящите Oбщи условия, както и от информацията, предоставена на Потребителя в Уебсайта. Потребителят свободно избира един от следните начини на плащане: а) по банков път; б) чрез наложен платеж; в) с кредитна или дебитна карта; или друг метод, който може да бъде въведен от Администратора и описан в Уебсайта.

12.5. При плащане чрез наложен платеж стойността на поръчката (закупените продукти и цената на доставката) се заплаща на куриера при доставката като Потребителят получава изисквания от закона платежен документ, потвърждаващ изпращането на Стоките. Таксата за услугата “Наложен платеж” е за сметка на Потребителя.

12.6. При плащане по банков път стойността на поръчката се заплаща по следната банкова сметка на Администратора:

Име на банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД
Име на бенефициент: ЕТА ТРЕЙДИНГ ЕООД
IBAN: BG64RZBB91551012467945
BIC Code: RZBBBGSF

При извършване на банков превод следва да се посочи номер на поръчката. Този начин на плащане е освободен от такса за плащане, каквато се начислява за услугата “Наложен платеж”.

12.7. Ако плащането не бъде одобрено, Администраторът не носи отговорност за каквото и да е забавяне или неизпълнение на доставката. В случай че възстановените суми по банковата сметка на Потребителите са различни от цената, показана при покупката/потвърдената сума за възстановяване, Потребителят трябва да се обърне към банката, в която е открита банковата сметка, за да получи допълнителна информация за банковите разходи или обменните валутни курсове, свързани с транзакцията.

12.8. При плащане с кредитна или дебитна карта в имейла за потвърждение на поръчката Потребителят ще открие линк, който автоматично пренасочва към сигурен сървър на система за междубанкови разплащания. Администраторът в никой момент не съхранява и не обработва данни за платежните карти на Потребителя. Ако издателят на вашата карта не оторизира плащането, ние не носим отговорност за закъснение или неизпълнение на поръчката, нито за щети, причинени в резултат на неразрешен достъп и незаконен достъп до лични данни и транзакционна информация, която ни предоставяте при заявяване на поръчка. Ние използваме най-съвременни технологии за защита на вашата информация за сделките.

12.9. В зависимост от избрания метод на плащане е възможно да се начисляват допълнителни такси, определяни от съответния платежен оператор, отговорен за избрания метод на плащане. Препоръчително е предварително запознаване с условията и цените за услуги на съответния платежен оператор, за да се избере най-подходящият и икономичен начин на плащане от посочените в настоящите ОУ методи на плащане.

 1. Доставка

13.1. Доставката на Стоките се извършва чрез посочената в Уебсайта куриерска фирма. Цената на доставката се определя от Тарифата на съответната куриерска фирма и е за сметка на Потребителя и се заплаща от него. При поръчка на Стоки през Уебсайта на стойност над 200 лева доставката е безплатна за Потребителя.

13.2. Срокът на доставка е в зависимост от условията, натовареността и политиката на съответната куриерска фирма. Администраторът не се ангажира с точен час на доставка. Доставките се изпълняват в рамките на работния ден на куриера от куриерската мрежа на съответния доставчик на куриерски услуги. Срокът за доставка може да бъде удължен при настъпването на непредвидени обстоятелства, които са извън разумния контрол на Администратора.

13.3. За целите на настоящите Общи условия доставката ще се счита за извършена и Стоката ще са счита за доставена веднага след като Потребителят или упълномощено от него трето лице придобие владение върху Стоката, което се доказва с подписването на документ за получаване на поръчаната през Уебсайта Стока на посочения от Потребителя адрес за доставка.

13.4. В случай че в рамките на една поръчка Потребителят е избрал няколко Стоки, всяка от Стоките може да бъде доставена на Потребителя по различно време.

13.5. Възможно е цената за доставката да варира в зависимост от мястото за доставка, избрано от Потребителя. В имейла за потвърждение на поръчката, който Администраторът изпраща на Потребителя, Потребителят ще получи крайния размер на цената за доставка.

 1. I Достъп и регистрация. Потребителски профил
 2. Достъпът до Сайта е свободен както за регистрирани, така и за нерегистрирани Потребители.
 3. Потребителите могат да се регистрират в Сайта и да създадат свой Потребителски акаунт с имейл, с Facebook профила си или със своя Google акаунт. Потребителската регистрация не е необходима предпоставка за използване на Услугите на Уебсайта. В такъв случай се създава служебна регистрация на Потребителя от Администратора във връзка с поръчката.
 1. При регистрация Потребителят попълва всички задължителни полета в регистрационната форма и отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. Като се съгласява с ОУ, Потребителят поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на Потребителския си профил в Уебсайта.
 1. При създаването на Потребителски профил Потребителят няма право да: (а) използва имейл адрес или потребителско име на друго лице с намерение да се представя за това лице; (б) да използва име, което е обект на правата на друго лице, без негово разрешение; (в) използва имейл адрес или потребителско име, което е неприлично, обидно или по друг начин неподходящо.
 1. Администраторът може да изтрие всеки профил, да изтрие цялата регистрационна информация и всяка друга информация, която Потребител е предоставил чрез Уебсайта (потребителско съдържание), по всяко време, без предупреждение поради нарушения на тези ОУ или разпоредби на приложимото законодателство. Администраторът не носи отговорност за каквито и да било вреди или загуби в резултат на премахването на потребителско съдържание от Уебсайта и/или Услугите.
 1. Потребителят може да изтрие Потребителския си профил по всяко време. Администраторът си запазва правото временно или постоянно да ограничава или блокира достъпа до Уебсайта и/или Услугите на всички Потребители при наличие на основателна причина.
 1. Администраторът не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от невъзможността на Потребителя да запази поверителността на своите данни за достъп.
 2. Права и задължения
 3. Права и задължения на Потребителя

21.1. Потребителят се задължава:

 1. a) Да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информацияза себе си, да не сепредставя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средстваили по друг начинда несе опитва дазаблуди другитезасвоята самоличност при осъществяване на комуникации през Уебсайта.Потребителят е длъженда уведоминезабавно Администратораза всяко неоторизирано използване на профила му;

б) Да осъществява достъп до Услугите и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Администратора, реализирани чрез обичайната им функционалност в Уебсайта;

в) Да не използва, възпроизвежда, копира и разпространява, в цялост или отделни части, Уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални) извън изрично посочените в ОУ;

г) Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копиране, адаптиране, модифициране, реверсивен инженеринг, създаване на производни на софтуера в Уебсайта; заобикаляне, премахване, манипулиране на каквито и да е елементи от въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и Уебсайта от неоторизиран достъп, хакерски и други деструктивни злонамерени атаки и разрушителни действия, включително, но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокиране на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаване в цялост или частично функционалността на Услугите и Уебсайта, кражба и загуба на данни;

д) Да се информира за промени в Уебсайта, Услугите и други ресурси, съгласно публикуваната в Уебсайта информация за тези промени;

е) Да не използва търговската марка на Администратора и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и на трети лица.

21.2. Потребителят има право:

а) Да използва законосъобразно Уебсайта и всички Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ;

б) Да създаде свой Потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да прави последващи промени в него;

в) Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил;

г) Да избере свободно как да заплати закупените Стоки чрез един от начините за плащане, посочени в Уебсайта, и дали да ги заплати авансово или при доставката им. С приемането на настоящите ОУ, Потребителят декларира съгласието си Администраторът да приема авансово плащане за всички закупени онлайн продукти, за които е избран начин на плащане, различен от наложен платеж;

д) Да върне закупена Стока/и при условията на точка 22 от настоящите ОУ;

 1. e) При несъответствие на Стоката с индивидуалните и обективните изисквания за съответствие с договора за продажба, както и изискванията за монтиране или инсталиране (Виж раздел III от Закона за предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, в сила от 01.01.2022г.) Потребителят има право да предяви рекламация при условията на точка 23 от настоящите ОУ;

ж) В случай на необосновано закъснение за получаване на поръчана през е-магазина Стока, Потребителят има право да се откаже от поръчката си като Администраторът се ангажира, след установяване наличието на условията за връщане, в рамките на 14-дневен срок да възстанови заплатените суми на Потребителя по банков път.

 1. Право на отказ и връщане на закупени продукти

22.1. Потребителят има право да върне закупена Стока, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на Стоката при наличие на условията за това. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Администратора от страна на Потребителя в посочения 14-дневен срок. Правото на отказ се упражнява чрез използването на формата за контакт в Уебсайта или на следния имейл: etatrading2020@gmail.com. Администраторът изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на искането за връщане.

22.2. Правото на връщане не може да се упражни за Стоки, които са изработени по поръчка на Потребителя, съгласно чл. 57, т. 3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

22.3. Периодът за упражняване на правото за връщане на закупени Стоки изтича след 14 дни от деня, в който Потребителят или упълномощено от него лице придобие физическо владение върху Стоките или, в случай на множество Стоки в една поръчка, доставени поотделно, срокът изтича след 14 дни от деня, в който е получена последната Стока от една поръчка.

22.4. След като е упражнил правото си по предходната точка,Потребителят е длъжен да върне на Администратора Стоката в 14-дневен срок от датата,на която Администраторът е уведомен за отказа.

22.5. Разходите за връщане на съответната Стока са за сметка на Потребителя. Потребителят заплаща само преките разходи (транспортирането до Администратора) съгласно чл. 55, ал.2 от ЗЗП. До момента на предаването на Стоката от Потребителя на Администратора, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

22.6. Върнатите стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:

(а) Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други);

(б) Да не са употребявани;

(в) Да са придружени с всички съпътстващи доставката и Стоките документи, включително, но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.

22.7. Потребителят се съгласява Администраторът да му възстанови стойността на върнатите Стоки по банков път в 14-дневен срок, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора, при условие, че плащането е извършено в брой или по банкова сметка.  В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок до 14 дни.

22.8. Потребителят има право да се откаже от направена поръчка в 24-часов срок след регистрацията на поръчката в системата на Администратора. Този отказ трябва да бъде писмено заявен на официалния електронен адрес на Администратора: etatrading2020@gmail.com, като в този случай средствата, преведени или удържани от картата на Потребителя, ще бъдат възстановени в законовия 14-дневен срок, който започва да тече от датата на получаването на отказа.

 1. Рекламации

23.1. Стоките следва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на Стоката в Уебсайта. Приемането на Стока при доставката й означава, че е прегледана от Потребителя и е приета без възражения за дефекти и за състоянието й.

23.2. Рекламации на закупени Стоки ще се считат за основателни в следните случаи:

(а) При Стоки, които са с дефекти или с нарушен търговски вид, Потребителят има право да получи друга Стока, която съответства на договора. Администраторът се ангажира да подмени дефектната Стока с нова. В случай че не е възможна замяна, Администраторът информира за това Потребителя в разумен срок и му възстановява по банков път заплатената сумa;

(б) Доставената Стока е различна от поръчаната. В тези случаи се прилага процедурата по буква (а).

23.4. Не се уважават рекламации на Стоки,които са използвани за друго различно от нормалното им предназначение или са били използвани или транспортирани по нецелесъобразен начин, или са били поправяни от Потребителя или от трето лице, или които са увредени вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за монтаж и/или използване на Стоките.

23.5. Потребителят има право да предяви писмено рекламация на закупена Стока, когато тя не съответства на договора за продажба от разстояние, пред търговеца или упълномощено от него лице. При предявяване на рекламация Потребителят може да поиска от Администратора да приведе Стоката в съответствие с договора, да получи пропорционално намаляване на цената или да развали договора.

23.6. Потребителят има право да предяви рекламация на Стока до две години, считано от доставяне на Стоката.

23.7. Потребителят има право да предяви рекламация независимо от това дали производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за тях.

 1. Права и задължения на Администратора

24.1. Администраторът има право:

а) По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да добавя нови Услуги и/или да прекрати предлагането на някои от Услугите,без писмено уведомление до Потребителите и без да носи отговорност за това;

б) Да блокира достъпа на Потребител до Уебсайта при нарушаване на настоящите ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес;

в) Временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите с оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности;

г) Да търсисвсичкипозволени от законасредства защита и компенсациязаизвършени или запредполагаеминарушения наОбщите условия, Политиката за лични даннии други писмени условия, които са неразделна част от настоящите ОУ;

д) По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на Стоките, предлагани в Уебсайта, като не дължи предварително уведомление на Потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването на промените от Потребителите.

Всички права, които не са изрично предоставени на Потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Администратора.

24.2. Администраторът се задължава:

а) Да обработи своевременно и коректно всяка поръчка на Стока от Потребител;

б) Да достави на Потребителя закупените продукти, съгласно поръчката, направена в е-магазина чрез избрани куриерски фирми, като в зависимост от мястото за доставка Администраторът си запазва правото да промени куриерската фирма. Администраторът не носи отговорност за верността, точността, пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка;

в) Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя Стока при условията на т. 22 и следващите от настоящите ОУ в срок до 14 календарни дни съгласно т. 22.3.

 1. Отговорност
 2. Администраторът не носи отговорност за:
 3. a) Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчикът или лицата, предоставящи свързани идругиуслуги, достъпни през Уебсайта;

б) Качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

в) Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта;

г) Загуби на Потребителя отпропуснати ползи;

д) Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчаничрез Уебсайта Стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните Стоки;

е) Администраторът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини, извън неговия разумен контрол. Сроковете за доставка са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Администратора и могат да бъдат удължени при необходимост.

VII. Защита на личните данни

 1. С достъпа до Уебсайта Потребителят приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилно, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта и Услугите съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук.
 2. Администраторът обработва лични данни на Потребителите в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 3. Администраторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица.
 4. По въпросите за обработването на лични данни се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
 5. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно изискванията на ЗЗЛД и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

VIII. Интелектуална собственост

 1. Цялото съдържание и оформление на Уебсайта, включително, но не само, търговската марка и логото на Администратора, дизайн, текстове, графики, изображения, потребителски интерфейс, бази данни и софтуер, в цялост или отделни негови елементи, обекти на интелектуална собственост, са собственост на Администратора или са лицензирани от правоносителите им и са защитени от българските и/или други приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на който и да е елемент, обект на интелектуална собственост, на Услугите и Уебсайта може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора. Използването на Услугите и на Уебсайта не предоставя на Потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.
 2. Администраторът има право да използва съдържание, публикувано от Потребителите, за цели изрично упоменати в настоящите ОУ, включително, но не само за реклама, подобряване съдържанието на Сайта, бюлетини, нотификации и други законосъобразни цели във връзка с използването на Услугите на Сайта.

IХ. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

 1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите (КЗП) с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6; телефон за потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.
 2. При спор относно задължения във връзка с използване на Уебсайта и Услугите съответният Потребител може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл. 181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на КЗП на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .
 3. Приложимо право
 4. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и предоставените в него Услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

Благодарим Ви, че се запознахте с настоящите Общи условия!

В сила от 15.05.2021 г.

“ЕТА Трейдинг” EOOД | 2021 ©